Personální práce

Rozhodujícím faktorem pro spolehlivost a tedy i úspěšnost bezpečnostních služeb je kvalitní personální práce. O uchazečích o zaměstnání u naší společnosti vedeme průběžně dokumentaci. Požadujeme zejména následující doklady:

  • výpis z Rejstříku trestů a čestné prohlášení, že proti uchazeči není vedeno trestní či jiné řízení,
  • doklad o zdravotní způsobilosti, u vybraných profesí psychotest
  • doklady o dosaženém vzdělání a dalších kvalifikačních předpokladech, jako znalost cizích jazyků, práce s PC, obsluha PCO, řidičské oprávnění, zbrojní průkaz, kynologické zkoušky apod.

V sídle společnosti (Ostrava) a na sekcích s delegovanými pravomocemi (Brno, Praha) pravidelně probíhají přijímací pohovory s uchazeči o zaměstnání. S částí žadatelů, kteří splňují obecné podmínky pro přijetí do zaměstnaneckého poměru, je následně prováděn pohovor, při kterém jsou zjišťovány názory žadatele na perspektivu zaměstnání u naší společnosti, důvody ukončení pracovního poměru u předešlých zaměstnavatelů, ochota k práci v nepřetržitém provozu včetně svátků apod. Pozornost je věnována také zjištění, nejedná-li se o osoby, kterým jejich přesvědčení, rodinné a sociální poměry či jiné důvody brání v bezvadném plnění úkolů vyplývajících z jejich pracovního zařazení. O zaměstnanci je s jeho souhlasem v souladu s ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů veden personální spis. Pečlivým výběrem a přípravou svých zaměstnanců sledujeme náš strategický cíl - stabilizovat pracovní kolektivy, dosáhnout a trvale udržovat vysokou profesionalitu, spolehlivost a ochotu ztotožnit se se zájmy společnosti i zákazníka.

Odborná příprava

Před nástupem do zaměstnání prochází každý ze zaměstnanců úvodním školením, na nějž navazuje zaškolení na pracovišti. Pro každé pracoviště je zpracována Objektová dokumentace, která obsahuje podrobné pracovní postupy, řády, vybranou legislativu, základy zdravovědy a postupy pro řešení mimořádných událostí. Teprve poté, kdy zaměstnanec zvládne výše uvedená školení a postupy, může pracovat samostatně.

Objektová dokumentace je ve spolupráci se zákazníkem aktualizována a všichni zaměstnanci jsou s těmito změnami prokazatelně seznamováni. Při inspekcích na pracovištích jsou u zaměstnanců podle provozních možností ověřovány písemným či ústním testem znalosti pracovních postupů a legislativy.

Samozřejmě také vyhodnocujeme mimořádné události a informace z výkonu služby. Na jejich základě jsou zpracovány metodické postupy pro případné řešení takových událostí a jejich předcházení. Výrazných úspěchů dosahujeme zejména u profesní přípravy pracovníků ostrahy obchodních řetězců.

Některé profese vyžadují speciální odbornou přípravu. Jedná se např. o obsluhu pultu centrální ochrany, dispečery, zaměstnance přepravních osádek při transportech hotovostí, členy zásahových jednotek, bodyguardy, detektivy obchodních domů, pracovníky ochrany bank apod. Tito absolvují specializovaná školení vztahující se k výkonu jejich povolání.